Environmental Foundation Ltd., v. Urban Development Authority of Sri Lanka